CLV - Customer Lifetime ValueCo je CLV?

Customer Lifetime Value (CLV) je klíčovým marketingovým pojmem, který slouží k odhadu celkové hodnoty zákazníka pro podnikání během jeho životnosti jako zákazníka. Zjistit, kolik zákazník pravděpodobně v průměru utratí na produkty nebo služby od vašeho podniku během jeho života, může být pro vaše podnikání velmi užitečné. Tento pojem umožňuje lépe pochopit, kteří zákazníci jsou pro vás nejvýnosnější, jak efektivněji alokovat marketingové prostředky a jak zlepšit zákaznickou zkušenost.
 
Výpočet CLV zahrnuje mnoho faktorů, jako jsou náklady na získání zákazníka, průměrná výše nákupů, délka trvání vztahu s daným zákazníkem a mnoho dalších. Tento pojem je pro podnikání důležitý, protože umožňuje efektivnější alokaci marketingových prostředků a lepší porozumění hodnotě zákazníků pro podnikání.
 
CLV se stává stále důležitějším pojmem v dnešní době, kdy zákazníci jsou náročnější a vybíravější než kdy jindy. Získání nových zákazníků bývá často nákladné a složité, proto je klíčové soustředit se na udržení stávajících zákazníků. Zákazníci, kteří jsou s vašimi produkty či službami spokojeni, mají tendenci se u vás vrace a více utrácet. CLV vám pomůže určit, kteří zákazníci jsou pro vás nejvýnosnější a jak se na ně zaměřit.

CLV končí odchodem zákazníka (tzv. Churn), který může být způsoben mnoha různými okolnostmi. Nemusí se nutně jednat o klienta nespokojeného. Důvodem může být např. jeho odstěhování, úmrtí nebo třeba jen zestárnutí či změna životního stylu, díky čemuž začne využívat úplně jiné produkty a služby.

Jak CLV využít?

CLV může být aplikován v různých oblastech podnikání. Například můžete využít CLV k určení optimálního marketingového rozpočtu pro každého zákazníka. Pokud víte, který zákazník vám pravděpodobně bude vynášet nejvíce peněz, můžete věnovat více prostředků na jeho získání a udržení. Na druhé straně, pokud zjistíte, že někteří zákazníci vám přinášejí jen minimální hodnotu, můžete se rozhodnout věnovat méně prostředků na jejich získání a raději se zaměřit na zákazníky, kteří vám přinášejí více výnosů.

Dalším způsobem využití CLV může být přizpůsobení nabídky produktů či služeb konkrétním zákazníkům. Pokud víte, co konkrétní zákazník preferuje a jaké jsou jeho zájmy, můžete mu nabídnout produkt nebo službu, která bude pro něj relevantní a pravděpodobně mu přinese větší hodnotu. Tímto způsobem můžete zlepšit zákaznickou zkušenost a posílit vztah s vašimi zákazníky.

Využití CLV může být velmi užitečné pro různé oblasti podnikání, ať už se jedná o marketing, prodej, nebo řízení vztahů se zákazníky. Výpočet CLV může být složitý, ale s moderními nástroji a softwarem pro analýzu dat je výpočet CLV dnes mnohem snadnější než dříve.

Nejčastější chyby CLV

I když je CLV velmi užitečný nástroj pro výpočet hodnoty zákazníka, může být náchylný k některým chybám, které by měly být při jeho stanovení brány v úvahu.

Jednou z nejčastějších chyb je zanedbání času. CLV by měl zahrnovat celkovou hodnotu, kterou zákazník přinese vaší společnosti během jeho celého životního cyklu. Pokud však váš výpočet bude založen pouze na minulých nákupech, může být výsledek zkreslený. Musíte zahrnout očekávané budoucí nákupy a změny chování zákazníka, které se mohou v budoucnu vyskytnout.

Další chybou může být zanedbání nákladů na získání zákazníka. Pokud se zaměříte pouze na hodnotu, kterou zákazník přináší vaší společnosti, můžete přehlédnout skutečnost, že získání zákazníka stojí peníze. Tyto náklady je třeba zahrnout do výpočtu CLV, abyste získali správnou představu o výnosnosti každého zákazníka. S tím by vám ale měla dobrá marketingová agentura pomoci. 

Konečně, může být chybou i použití nesprávných dat. Pokud jsou vaše data neúplná nebo neaktualizovaná, může být výsledek výpočtu CLV nepřesný. Je důležité mít k dispozici kvalitní data, která jsou pravidelně aktualizována, aby byl výpočet CLV co nejpřesnější.

Příklady CLV v praxi

Příkladem společnosti, která využívá CLV k získání konkurenční výhody, je například Amazon. Tato společnost využívá CLV k identifikaci svých nejhodnotnějších zákazníků a následnému cílení marketingových kampaní na tyto zákazníky. Díky tomu dokázala zlepšit svou ziskovost a udržet si konkurenční výhodu na trhu.

Dalším příkladem je například společnost Starbucks, která využívá CLV k optimalizaci svého programu věrnostních bodů. Tento program je navržen tak, aby zákazníci více nakupovali v kavárnách Starbucks a aby zákazníci s vysokou CLV obdrželi více výhod než ti s nižší CLV. Díky této strategii Starbucks získal více loajálních zákazníků a zvýšil svou ziskovost.

Tyto příklady ukazují, že využití CLV může být pro společnosti velmi výhodné a může přinést vysokou návratnost investic.

CLV jako klíčový faktor pro získání konkurenční výhody

Závěrem lze shrnout, že Customer Lifetime Value je klíčovým ukazatelem pro měření hodnoty zákazníka a získání konkurenční výhody. Přesná definice CLV se může lišit v závislosti na konkrétní situaci a branži, ale základní princip zůstává stejný - CLV slouží k určení celkové hodnoty zákazníka a ke stanovení optimálních marketingových a obchodních strategií. Je důležité mít na paměti, že správné výpočty a interpretace CLV mohou být náročné a vyžadují si kvalitní data a analýzy. Nicméně, pokud je CLV správně vypočítán a použit, může přinést mnoho výhod pro podnikání a pomoci zvýšit ziskovost a konkurenceschopnost firmy.
 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost