SWOT analýzanajděte své silné a slabé stránky, definujte příležitosti i hrozby

SWOT analýza je považována za základní metodu strategické analýzy. V marketingu patří mezi nejvyužívanější analýzy, jelikož je graficky přehledná, ve své podstatě velmi stručná a zároveň komplexní. Název analýzy SWOT je zkratka, kde S = Strenghts, W = Weaknesses, O = Opportunities a T = Threats. Zpravidla je zpracovávána marketingovým oddělením firmy, nebo externí marketingovou agenturou. Analýza zkoumá faktory, které ovlivňují společnost a zařazuje je do jednotlivých skupin. Všechny faktory by měly být konkrétní a dobře popsané.
SWOT analýza
Sestavení SWOT matice

SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) - FAKTORY, KTERÉ MŮŽETE OVLIVNIT

Odpovídají na otázky jako: Co dělá společnost lépe než konkurence? Je na tom společnost dobře z finančního hlediska? Má společnost konkurenční výhody

Správně stanovené silné stránky mohou být:
 • Dodáme zboží do dvou dní, konkurence až za týden. 
 • Zavedené vnitřní procesy firmy, 20 let zkušeností. 
 • Rychlá možnost rozšíření portfolia. Zvládneme do měsíce od zadání dodat nový výrobek.
 • Český výrobce, ostatní dováží ze zahraničí. 
Špatně stanovené silné stránky mohou být: 
 • Nízké DPH (patří do příležitostí - tento faktor nemůžete ovlivnit)
 • Jsme lepší než konkurence (tento faktor není konkrétní - v čem jste lepší?)
Často narazíte na to, že silná stránka může být zároveň stránkou slabou. Doporučujeme ji pak napsat i do silných i do slabých stránek zároveň. Jednotlivé body zpravidla nestačí vypsat, okomentujte je. Poctivě a pořádně. Co z toho vyplývá pro vás, pro zákazníky, pro konkurenci...

SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) - FAKTORY, KTERÉ MŮŽETE OVLIVNIT

Odpovídá na otázky jako: Má společnost nějaké konkurenční nevýhody? Chybí společnosti klíčové znalosti a kompetentní lidé? Čelí společnost vnitřním problémům?

Slabé stránky společnosti mohou být: 
 • Neznalost B2B sektoru (např. u firmy, která působila v B2C sektoru). 
 • Sezónní prodej.
 • Absence kamenné prodejny (nemusí být). 
Špatně stanovené slabé stránky společnosti mohou být: 
 • Náš výrobek může smést nová technologie - není slabá stránka, ale hrozba (nemůžete tento faktor ovlivnit). 
 • Malá cílová skupina - může a nemusí být slabou stránkou. Často je lepší mít 100 % malého trhu než 1 % obrovského. Není to pravidlem, je nutné použít co nejvíce argumentů. 
Slabé stránky jsou pro většinu projektů nejdůležitější. Jejich správným stanovením předejdete mnoha problémům, můžete lépe stanovit strategii a vyhnout se mnoha problémům. 

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) - FAKTORY, KTERÉ NEMŮŽETE OVLIVNIT

Odpovídá na otázky: Má možnost společnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty? Může společnost využít růst trhu k vlastnímu růstu?

HROZBY (THREATS) - FAKTORY, KTERÉ NEMŮŽETE OVLIVNIT

Odpovídá na otázky: Roste konkurence v oboru? Zasahuje vláda do podnikání? Je trh nasycen nebo dokonce přesycen?

Nejčastější chyby swot analýzy

Firmy za námi většinou chodí s tím, že mají již SWOTku hotovou. Při kontrole SWOT analýz narážíme často na několik problémů: 
 • Analýza má podobu něčeho, čemu říkáme seminární práce střední školy. Je to nejčastější chyba. Jedná se jen o soupis jednotlivých silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. SWOT analýza nemá být jen soupis těchto věcí. Každý bod má být podrobně popsán. Co z každého bodu vyplývá? 
 • Analýza nemá souhrn u jednotlivých S, W, O a T. Opět - nějaký závěr - jak využijete silných stránek? Jak uděláte to, aby slabé stránky co nejméně omezovaly váš růst? Lze nějak využít potenciálních příležitostí? Lze udělat scénář pro hrozby?
 • Analýza nemá závěr. Co z celé analýzy vyplývá? To je přece důvod, proč analýzu děláte, aby z ní byl nějaký závěr a s tím se dalo pracovat.
 • SWOT analýza se nechá kvalitně zpracovat a pak... Skončí v šuplíku a už s ní nikdo nikdy nepracuje. Pracujte s ní. Využívejte její potenciál. 

Jak správně na SWOT analýzu?

U silných a slabých stránek se jedná o faktory, které může organizace změnit či ovlivnit jejich vývoj a vychází z vnitřního prostředí firmy. Příležitosti a hrozby naopak ovlivnit podnik nemůže, a dá se jim pouze přizpůsobit. Tvoří tak vnější prostředí firmy.

Po nalezení všech faktorů, sestavíme SWOT matici, která se následně vyhodnotí a na základě té stanovíme vhodnou marketingovou strategii a plán. Rádi pro vás SWOT analýzu sestavíme. Stačí poslat poptávku.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost