SWOT analýzanajděte své silné a slabé stránky, definujte příležitosti i hrozby

SWOT analýza je považována za základní metodu strategické analýzy. V marketingu patří mezi nejvyužívanější analýzy, jelikož je graficky přehledná, ve své podstatě velmi stručná a zároveň komplexní. Název analýzy SWOT je zkratka, kde S = Strenghts, W = Weaknesses, O = Opportunities a T = Threats. Zpravidla je zpracovávána marketingovým oddělením firmy, nebo externí marketingovou agenturou. Analýza zkoumá faktory, které ovlivňují společnost a zařazuje je do jednotlivých skupin. Všechny faktory by měly být konkrétní a dobře popsané. 

Silné stránky (Strenghts) - faktory, které můžete ovlivnit

Odpovídají na otázky jako: Co dělá společnost lépe než konkurence? Je na tom společnost dobře z finančního hlediska? Má společnost konkurenční výhody

Správně stanovené silné stránky mohou být:
 • Dodáme zboží do dvou dní, konkurence až za týden. 
 • Zavedené vnitřní procesy firmy, 20 let zkušeností. 
 • Rychlá možnost rozšíření portfolia. Zvládneme do měsíce od zadání dodat nový výrobek.
 • Český výrobce, ostatní dováží ze zahraničí. 
Špatně stanovené silné stránky mohou být: 
 • Nízké DPH (patří do příležitostí - tento faktor nemůžete ovlivnit)
 • Jsme lepší než konkurence (tento faktor není konkrétní - v čem jste lepší?)
Často narazíte na to, že silná stránka může být zároveň stránkou slabou. Doporučujeme ji pak napsat i do silných i do slabých stránek zároveň. Jednotlivé body zpravidla nestačí vypsat, okomentujte je. Poctivě a pořádně. Co z toho vyplývá pro vás, pro zákazníky, pro konkurenci... 

Slabé stránky (weaknesses) - faktory, které můžete ovlivnit

Odpovídá na otázky jako: Má společnost nějaké konkurenční nevýhody? Chybí společnosti klíčové znalosti a kompetentní lidé? Čelí společnost vnitřním problémům?

Slabé stránky společnosti mohou být: 
 • Neznalost B2B sektoru (např. u firmy, která působila v B2C sektoru). 
 • Sezónní prodej.
 • Absence kamenné prodejny (nemusí být). 
Špatně stanovené slabé stránky společnosti mohou být: 
 • Náš výrobek může smést nová technologie - není slabá stránka, ale hrozba (nemůžete tento faktor ovlivnit). 
 • Malá cílová skupina - může a nemusí být slabou stránkou. Často je lepší mít 100 % malého trhu než 1 % obrovského. Není to pravidlem, je nutné použít co nejvíce argumentů. 
Slabé stránky jsou pro většinu projektů nejdůležitější. Jejich správným stanovením předejdete mnoha problémům, můžete lépe stanovit strategii a vyhnout se mnoha problémům. 

Příležitosti (opportunities) - faktory, které nemůžete ovlivnit

Odpovídá na otázky: Má možnost společnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty? Může společnost využít růst trhu k vlastnímu růstu?

Hrozby (Threats) - faktory, které nemůžete ovlivnit

Odpovídá na otázky: Roste konkurence v oboru? Zasahuje vláda do podnikání? Je trh nasycen nebo dokonce přesycen?

Jak správně na SWOT analýzu?

U silných a slabých stránek se jedná o faktory, které může organizace změnit či ovlivnit jejich vývoj a vychází z vnitřního prostředí firmy. Příležitosti a hrozby naopak ovlivnit podnik nemůže, a dá se jim pouze přizpůsobit. Tvoří tak vnější prostředí firmy.

Po nalezení všech faktorů, sestavíme SWOT matici, která se následně vyhodnotí a na základě té stanovíme vhodnou marketingovou strategii a plán.
SWOT analýza
Sestavení SWOT matice

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost