SWOT analýzanajděte své silné a slabé stránky, definujte příležitosti i hrozby

SWOT analýza je považována za základní metodu strategické analýzy. V marketingu patří mezi nejvyužívanější analýzy, jelikož je graficky přehledná, ve své podstatě velmi stručná a zároveň komplexní. Název analýzy je zkratka, kde S = Strenghts, W = Weaknesses, O = Opportunities a T = Threats. Zpravidla je zpracovávána marketingovým oddělením firmy, nebo externí marketingovou agenturou

Analýza zkoumá faktory, které ovlivňují společnost a zařazuje je do jednotlivých skupin:

1.       silné stránky (strenghts) - Co dělá společnost lépe než konkurence? Je na tom společnost dobře z finančního hlediska? Má společnost konkurenční výhody?

2.       slabé stránky (weaknesses) - Má společnost nějaké konkurenční nevýhody? Chybí společnosti klíčové znalosti a kompetentní lidé? Čelí společnost vnitřním problémům?

3.       příležitosti (opportunities) - Má možnost společnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty? Může společnost využít růst trhu k vlastnímu růstu?

4.       hrozby (threats) - Roste konkurence v oboru? Zasahuje vláda do podnikání? Je trh nasycen nebo dokonce přesycen?

U silných a slabých stránek se jedná o faktory, které může organizace změnit či ovlivnit jejich vývoj a vychází z vnitřního prostředí firmy. Příležitosti a hrozby naopak ovlivnit podnik nemůže, a dá se jim pouze přizpůsobit. Tvoří tak vnější prostředí firmy.

Po nalezení všech faktorů, sestavíme SWOT matici, která se následně vyhodnotí a na základě té stanovíme vhodnou marketingovou strategii a plán.
SWOT analýza
Sestavení SWOT matice

Chcete efektivní marketing?