Marketingový mix 4Ccustomer value, communication, convenience, cost

Marketingový mix 4C je mixem z pohledu zákazníka, oproti tomu marketingový mix 4P je myšlen z pohledu firmy. 4C znamená Customer value (nebo Customer solution - řešení potřeb zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Product),  Communication (komunikace, ve 4P odpovídá slovu Promotion), Convenience (nebo Channel - dostupnost nebo pohodlí, odpovídá slovu Place ze 4P) a Cost (nebo Cost to the customer - náklad pro zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Price). 
  • Customer value (hodnota pro zákazníka) - zákazník chce zboží, které má pro něj nejvyšší hodnotu. Hodnota pro zákazníka znamená rozdíl mezi náklady na získání a hodnotou plynoucí z vlastnictví produktu.
  • Communication (komunikace) - způsob komunikace s klienty je jedna z nejpodstatnějších věcí. Z výzkumů vyplývá, že spokojený zákazník řekne o službě dalším třem osobám, ale nespokojený zákazník sdělí své rozhořčení až deseti lidem. Ve službách proto panuje úsloví: je-li zákazník nespokojen, ať to řekne nám, pokud je spokojen, ať to řekne všem ostatním. 
  • Convenience (pohodlí) - komfort nejen před a při nákupu. Má zákazník nejjednodušší cestu k nákupu? Snahou tohoto bodu je odbourat všechny překážky, které zákazník při koupi produktu může mít. 
  • Cost (náklad pro zákazníka) - jaké vzniknou náklady zákazníkovi? V tomto bodě se počítá se všemi náklady, včetně cesty na prodejnu, poštovné apod.
Při plánování marketingové strategie i plánu se dívejte na vše i z pohledu zákazníka. Vyhovuje mu produkt? Jak nás vnímá? Jak vnímá konkurenci? Používáte správný komunikační mix? Co mu přinese nákup u nás oproti nákupu u konkurence?
Marketingový mix 4C
Marketingový mix 4C - Customer value, Communication, Convenience, Cost

Práce s marketingovým mixem 4C

Marketingový mix (i 4C i 4P) se využívá při strategických procesech (strategickém plánování). Vše je potřeba podrobit analýzám. Marketingové a reklamní agentury nebo pracovníci marketingových oddělení firem mají často svázané ruce jen na řešení samotné reklamy. Pokud jsou špatně ostatní části mixu, ani skvělá reklama zpravidla nepomůže. Pracujte s marketingovými nástroji a poraďte se o celém mixu s odborníky. Díky marketingovému mixu 4C můžete: 
  • Vytvořit zákaznické hodnoty
  • Komunikovat hodnotu (pro zákazníka) v rámci propagace
  • Předat konkrétní hodnotu klientům
  • Prodat výrobky nebo služby

Chcete efektivní marketing?