Reklamapropagace

Reklama znamená propagace. Propagovat můžeme značku, produkt, obchodní společnost, politickou stranu, myšlenku a mnoho dalších věcí. Placená i neplacená forma reklamy mívá nejčastěji za účel zvýšení tržeb. Z reklamy by měl profitovat její zadavatel. Na tvorbu reklam se specializují reklamní a marketingové agentury. Marketing není synonymum relkamy, reklama je jen jednou součástí marketingového mixu. Historie reklamy je velice stará. Jisté jsou kořeny ve starověku, ale dá se předpokládat, že se nějakým způsobem promovalo zboží již v pravěku. 

V ČR je reklama přímo definována zákonem o regulaci reklamy: "Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
- Zákon 40/1995 Sb.

Cílem každé reklamy nemusí být zvýšení tržbeb. Může si klást i cíle jako: zvýšení povědomí o značce, dlouhodobě udržitelné tržby, zavedení nových produktů, zvýšení tržního podílu, vyhrání voleb. U neziskového sektoru se může jednat o získání sponzorů atd.

Rozdělení reklamy

Reklamy můžeme dělit podle mnoha kritérií. 

Podle závislosti na internetu rozdělujeme reklamu na: 
Podle použitých typů médií na: 

Původ slova reklama

O samotném původu slova reklama je více hypotéz. Nejpravděpodobnější je, že čeština přebrala toto slovo z francouzského réclamer (žádat, požadovat, vyžadovat). Původ francouzského slova pak můžeme najít v latinském reclamare (opakovaně volati). V našich zemích slovo reklama původně označovalo upoutávku na dolním konci novinové stránky. 

Chcete efektivní marketing?