Reklamapropagace

Reklama znamená propagace. Propagovat můžeme značku, produkt, obchodní společnost, politickou stranu, myšlenku a mnoho dalších věcí. Placená i neplacená forma reklamy mívá nejčastěji za účel zvýšení tržeb. Z reklamy by měl profitovat její zadavatel. Cílem každé reklamy ale nemusí být zvýšení tržbeb. Může si klást i cíle jako: zvýšení povědomí o značce, dlouhodobě udržitelné tržby, zavedení nových produktů, zvýšení tržního podílu nebo vyhrání voleb. U neziskového sektoru se může jednat o získání sponzorů atd. Na tvorbu reklam se specializují reklamní a marketingové agentury. Marketing není synonymum relkamy, reklama je jen jednou součástí marketingového mixu.

Historie reklamy je velice stará. Jisté jsou kořeny ve starověku, ale dá se předpokládat, že se nějakým způsobem promovalo zboží již v pravěku. Velký rozvoj zažila reklama po vynálezu knihtisku. Nejstarší knihu o reklamě v českém jazyce napsal Zdenko Šindler v roce 1906. Její název je Moderní reklama. Zajímavostí je, že Šindler popisuje dokonce i guerilla marketing, i když ho nazývá pojmem americká reklama. Za první republiky i za časů komunismu u nás existovala celá řada odborných časopisů o reklamě i grafice. Největší rozvoj reklamy v ČR nastal pochopitelně po převratu. Nástup online reklamy na úkor offline reklamy byl v ČR největší v roce 2012 a následně ještě vzrostl během covidu 2020. 

Zákon o regulaci reklamy v ČR

V ČR je reklama přímo definována zákonem o regulaci reklamy: "Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
- Zákon 40/1995 Sb.

Rozdělení reklamy

Reklamy můžeme dělit podle mnoha kritérií. 

Podle závislosti na internetu rozdělujeme reklamu na: 
Podle použitých typů médií na: 

Původ slova reklama

O samotném původu slova reklama je více hypotéz. Nejpravděpodobnější je, že čeština přebrala toto slovo z francouzského réclamer (žádat, požadovat, vyžadovat). Původ francouzského slova pak můžeme najít v latinském reclamare (opakovaně volati). V našich zemích slovo reklama původně označovalo upoutávku na dolním konci novinové stránky.

Řekli o reklamě... 

Reklama je umění dostat jedinečný prodejní argument za co nejnižší náklady do hlavy většiny lidí.
Rosser Reeves

Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.“
Henry Ford

Podnikat bez reklamy je jako mrkat na dívku ve tmě. Vy sice víte, co děláte, ale nikdo jiný to neví.
Steuart Henderson Britt

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost