Marketingové nástrojeKdy využít jednotlivé marketingové nástroje?

Marketingové nástroje si můžeme rozdělit podle mnoha různých kritérií. Například na online a offline prostředky. Nejpraktičtější je ale rozdělení podle jednotlivých fází, ve kterých je budeme využívat. Marketing je strategický proces uvnitř firmy a není to zdaleka jen reklama (ta je jen jednou z jeho součástí). Jeho jednotlivé činnosti se dají rozdělit do tří rozdílných fází. 
 1. Fáze přípravná
 2. Fáze realizační
 3. Fáze kontrolní
Každá fáze využívá jiných marketingových nástrojů.

Přípravná fáze marketingu

V této fázi shromažďujeme data a podklady pro samotnou realizaci marketingových aktivit. K tomu nám slouží zejména: 
 • Marketingový audit - snažíme se udělat audit veškerých informací k marketingovým aktivitám firmy. Výsledek auditu by měl být kompletní souhrn informací a zároveň termín jejich případné aktualizace. Doporučujeme firmám dělat audit marketingových aktivit minimálně jednou ročně. Je vhodné mít nezávislý audit (provádí externí firma). Jeho součástí může být i audit webu.  
 • MIS - Maretingový Informační Systém - menší firmy obvykle používají zpravidla různé sdílené disky, základní programy jako Trello, Freelo apod., větší obvykle mají vlastní MIS. Práce s daty je základ marketingu, stejně jako jejich včasné a efektivní předávání v rámci týmu. 
 • Analýzy - SWOT matice, GAP analýza, BSC matice, Porter analýza, analýza publika sociálních sítí, analýza webu, klientů, vyhodnocení různých dotazníků, marketingový výzkum apod. Opět - data jsou základem pro veškerou činnost. 

Realizační fáze marketingu

V realizační fázi používáme marketingový mix. Nejčastější chybou při jeho použití je, že se vynechá přípravná fáze. Bez ní marketingový mix nemůže být optimální a účinný. 
 • Marketingový mix 4C - je braný z pohledu klienta. Jak s ním pracovat píšeme podrobněji přímo v heslu Marketingový mix 4C
 • Marketingový mix 4P - je braný z pohledu firmy. Jak s ním pracovat píšeme podrobněji přímo v heslu Marketingový mix 4P.

Kontrolní fáze marketingu

V této fázi podrobujeme výsledky analýzám. Různých reportů a možností výpočtů je mnoho. Nejčastěji využíváme:
 • Analýzy ekonomických ukazatelů (jako jsou PNO, ROI, ROAS, ROMI...). 
 • Analýza obchodních ukazatelů (obrat, ziskovost...). 
 • Využíváme informační systémy (CRM apod.). 
Nástrojů pro marketingové analýzy je mnoho. Nejpoužívanější nástroje pro analýzu věcí souvisejících s webem jsou Google Analytics, Google Search Console (jsou zdarma), dále placené nástroje jako je Collabim nebo Marketing Miner.

Když máme vše hotové, optimalizujeme. Vybereme nejvhodnější kampaně a kanály, které se osvědčili a znovu jdeme plánovat.

Nejčastější chyby v řízení marketingu

Chyby, se kterými se v řídícím procesu v marketingu setkáváme je mnoho a velice často se některé opakují. Jsou to zejména:
 • Nekompetentnost jednotlivých pracovníků - marketing na jedničku nezvládne neškolený nováček.
 • Chybějící marketingová strategie - bez ní lze těžko uspět.
 • Nestanovení cílů - bez nich nemůžete vědět, zda jste splnili plán. Cíle se stanovují podle metody SMART (musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené). 
 • Vynechání analýz a celkově přípravné fáze - mnoho firem podniká bez marketingového plánu, je to obrovská chyba. Za ještě větší chybu považujeme řízení marketingu bez dat. Bohužel, i k tomu dochází neuvěřitelně často. 
 • Chybí kontrolní fáze, nebo je jen chabá - jedná se opět o práci s daty, která může být pro mnoho lidí nudná a zdlouhavá.
 • Absence positioningu firmy - příliš široké cílení - většina podniků má pocit, že prodávají zboží všem, což není pravda. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost