Marketingové nástrojeKdy využít jednotlivé marketingové nástroje?

Marketingové nástroje si můžeme rozdělit podle mnoha různých kritérií. Například na online a offline prostředky. Nejpraktičtější je ale rozdělení podle jednotlivých fází, ve kterých je budeme využívat. Marketing je strategický proces uvnitř firmy. Jeho jednotlivé činnosti se dají rozdělit do tří rozdílných fází. 
 1. Fáze přípravná
 2. Fáze realizační
 3. Fáze kontrolní
Každá fáze využívá jiných marketingových nástrojů.

Přípravná fáze marketingu

V této fázi shromažďujeme data a podklady pro samotnou realizaci marketingových aktivit. K tomu nám slouží zejména: 
 • Marketingový audit - snažíme se udělat audit veškerých informací k marketingovým aktivitám firmy. Výsledek auditu by měl být kompletní souhrn informací a zároveň termín jejich případné aktualizace. Doporučujeme firmám dělat audit marketingových aktivit minimálně jednou ročně. Je vhodné mít nezávislý audit (provádí externí firma). 
 • MIS - Maretingový Informační Systém - menší firmy obvykle používají zpravidla různé sdílené disky, základní programy jako Trello, Freelo apod., větší obvykle mají vlastní MIS. Práce s daty je základ marketingu, stejně jako jejich včasné a efektivní předávání v rámci týmu. 
 • Analýzy - SWOT matice, GAP analýza, BSC matice, Porter analýza, analýza publika sociálních sítí, analýza webu, klientů, vyhodnocení různých dotazníků, marketingový výzkum apod. Opět - data jsou základem pro veškerou činnost. 

Realizační fáze marketingu

V realizační fázi používáme marketingový mix. Nejčastější chybou při jeho použití je, že se vynechá přípravná fáze. Bez ní marketingový mix nemůže být optimální a účinný. 
 • Marketingový mix 4C - je braný z pohledu klienta. Jak s ním pracovat píšeme podrobněji přímo v heslu Marketingový mix 4C
 • Marketingový mix 4P - je braný z pohledu firmy. Jak s ním pracovat píšeme podrobněji přímo v heslu Marketingový mix 4P.

Kontrolní fáze marketingu

V této fázi podrobujeme výsledky analýzám. Různých reportů a možností výpočtů je mnoho. Nejčastěji využíváme:
 • Analýzy ekonomických ukazatelů (jako jsou PNO, ROI, ROAS, ROMI...). 
 • Analýza obchodních ukazatelů (obrat, ziskovost...). 
 • Využíváme informační systémy (CRM apod.). 
Nástrojů pro marketingové analýzy je mnoho. Nejpoužívanější nástroje jsou Google Analytics, Google Search Console (jsou zdarma), dále placené nástroje jako je Collabim nebo Marketing Miner. Následně vše optimalizujeme, vybereme nejvhodnější kampaně a kanály, které se osvědčili a znovu jdeme plánovat.

Nejčastější chyby v řízení marketingu

Chyby, se kterými se v řídícím procesu v marketingu setkáváme je mnoho a velice často se některé opakují. Jsou to zejména:
 • Nekompetentnost jednotlivých pracovníků - marketing na jedničku nezvládne neškolený nováček.
 • Chybějící marketingová strategie - bez ní lze těžko uspět.
 • Nestanovení cílů - bez nich nemůžete vědět, zda jste splnili plán. Cíle se stanovují podle metody SMART (musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené). 
 • Vynechání analýz a celkově přípravné fáze - mnoho firem podniká bez marketingového plánu, je to obrovská chyba. Za ještě větší chybu považujeme řízení marketingu bez dat. Bohužel, i k tomu dochází neuvěřitelně často. 
 • Chybí kontrolní fáze, nebo je jen chabá - jedná se opět o práci s daty, která může být pro mnoho lidí nudná a zdlouhavá.
 • Absence positioningu firmy - příliš široké cílení - většina podniků má pocit, že prodávají zboží všem, což není pravda. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost