Nadpisy v SEOnadpisy H1 až H6 

Nadpisy na webových stránkách lze rozdělit do šesti úrovní. Jednotlivé úrovně pomáhají členit obsah do přehledných sekcí a přispívají tak ke snadnější orientaci na stránce jak vyhledávačům, tak i návštěvníkům. Jako první se píše hlavní nadpis H1 (na každé stránce by měl být pouze jeden), za kterým následuje podnadpis H2 a případně podnadpisy nižších úrovní H3 - H6. V HTML kódu se tyto nadpisy značí tzv. header tagem (např. <h1>) a struktura webu pak může vypadat takto: 

<h1>Hlavní nadpis</h1>
<p>Text...</p>
<h2>Podnadpis 2. úrovně</h2>
<p>Text...</p>
<h3>Podnadpis 3. úrovně</h3>
<p>Text...</p>
<h2>Podnadpis 2. úrovně</h2>
<p>Text...</p>
<h2>Podnadpis 2. úrovně</h2>
<p>Text...</p>

Jak vidíte, nadpisy by se neměly přeskakovat (např. po H2 je buď text, nebo další H2, nebo H3, ale nikdy ne H4, H4 totiž následuje až po H3). 

Nadpisy a SEO

Z hlediska SEO se H1 - H6 nadpisy řadí k on-page faktorům. Lze je považovat za významný element při dohledatelnosti webu. Klíčová slova v nadpisech mají větší váhu než v běžném textu. Vyhledávače je využívají především k lepšímu pochopení obsahu stránek, přičemž velký důraz je ale kladen také na samotný obsah. Dobře členěný text je základem pro snadnější orientaci na stránce a upoutání pozornosti návštěvníka, čímž dokáže snížit například i míru okamžitého opuštění stránky či zvýšit míru přečtení článku. Vyšší doba strávená na stránce a jiné aktivity (proklik, scrollování stránky apod.) jsou pro vyhledávače dobrým ukazatelem, že obsah stránky je kvalitní. Při optimalizaci nadpisů pro vyhledávače se obecně doporučuje: 
 • Vždy jen jeden nadpis H1 na stránce. Stejně jako má každá kapitola knihy právě jeden hlavní nadpis, který ji vystihuje, tak každá URL by měla mít jen jeden nadpis H1. 
 • Relevantní a výstižné nadpisy s využitím klíčových slov. Nadpis by měl vystihovat to, o čem je daná stránka. Bez klíčových slov se nebudete dobře zobrazovat na výrazy, které jsou pro vás důležité. 
 • Dodržení logické posloupnosti a návaznosti nadpisů. Nadpisy jsou od toho, aby text členily do logických celků, aby se čtenáři lépe čet text. To platí i pro knihu i pro psaní textů na web

Hlavní nadpis H1

Nadpis nejvyšší úrovně H1 dává uživatelům i vyhledávačům jasný signál o čem daná stránka je. Pro snadnější orientaci a tedy i lepší dohledatelnost je vhodné používat na každé stránce vždy jen jeden hlavní nadpis, který je zároveň v rámci webu jedinečný. Při psaní nadpisu je dobré zohlednit i fakt, že Google v některých případech zobrazuje v SERPu právě H1 místo textu meta titulku. To znamená, že hlavní nadpis se může objevit ve výsledcích vyhledávání a ovlivnit tak, zda uživatel na odkaz klikne či nikoliv.

Jak napsat dobrý hlavní nadpis?

Hlavní nadpis napomáhá v rychlém zorientování na stránce, musí tedy být výstižný a dobře viditelný. Návštěvník stránku obvykle nejdříve skenuje a během prvních 3 vteřin se rozhoduje zda na stránce zůstane, nebo odejde jinam. Zpravidla také počítáme tzv. Bounce rate (odchod ze stránky) právě do tří sekund. Hlavní nadpis spolu s logem, celkovou strukturou a designem pomáhají návštěvníkům webu zodpovědět na důležité otázky, kterými jsou například:
 • Kde se nacházím?
 • Poskytuje tato stránka to, co jsem hledal?
 • Co dalšího stránka může nabídnout?
Vizuálně lze nadpis odlišit například pomocí většího písma, tučného řezu nebo odlišné barvy. Z hlediska obsahu je důležité myslet na to, aby byl nadpis relevantní vzhledem k obsahu dané stránky, tzn. musí dobře vystihovat její hlavní téma, s čímž souvisí také volba vhodných klíčových slov. Zároveň by měl být nadpis dostatečně poutavý, aby návštěvníky navnadil ke čtení. Záleží ale také na na tom, pro jakou stránku a příspěvek je nadpis určen. Například pro homepage firmy obecně postačí jednodušší a stručný nadpis oproti blogovému příspěvku, kde je nutné si s nadpisem vyhrát více.

Příklad dobrého nadpisu pro článek: Jak vypsat výběrové řízení v oblasti marketingu? - Nadpis obsahuje jasný popis článku i klíčová slova, na které by se měl potenciálním čtenářům ukazovat ve vyhledávačích. 
Příklad nadpisu homepage: Marketingová agentura EVOLUTION MARKETING - Nadpis obsahuje nejdůležitější klíčová slova a brandový výraz. 
Příklad špatného nadpisu homepage: Home - z nadpisu vůbec není patrné, na které stránce jsem.

Nadpisy H2-H6

Nadpisy nižších úrovní, tedy H2-H6, pak slouží ke strukturování obsahu celé stránky, přesněji řečeno k odlišení nadpisů od běžného textu. Těchto nadpisů již může být na stránce více, ale je třeba myslet na logickou návaznost a důležitost jednotlivých informací. Každá nová sekce by tedy měla začínat H2 nadpisem a v případě potřeby se dále dělit na podsekce pomocí tagů H3, H4 atd. Každý nadpis musí dobře vystihovat text pod ním a ideálně i využívat vhodná klíčová slova. Obecně lze doporučit využití nadpisu minimálně každých 300 slov, jinak mohou vyhledávače považovat text za hůře čitelný. Někteří odborníci považují za chybu, když jsou akční prvky ("zavolej" nebo "objednejte zde") psané nadpisem. Webaři toto dělají velice často. Nenašel jsem žádnou konkrétní studii, která by ukazovala rozdílnost dohledatelnosti webů tohoto typu. Proto to do auditů webů vždy jen uvádíme, ale nepovažuji to za vyloženou chybu. 

Nejčastější chyby v psaní webových nadpisů

Stále se setkáváme s opakujícími se chybami. Nejčastější jsou: 
 • Absence klíčových slov - jak často opakuji: než začnete pracovat na SEO, udělejte si analýzu klíčových slov, vážně. Následně je zapracujte do textů, nadpisů i pojmenování URL. 
 • Klíčová slova neodpovídají textu stránky - častá chyba. Někteří začínající SEO pracovníci si myslí, že více klíčových slov je lépe, ale opravdu tomu tak není. Vyhledávače dnes dokáží poměrně dobře rozpoznat, zda nadpisy korespondují s textem a celkovým obsahem. 
 • Stejná klíčová slova na více stránkách - někdy je to samozřejmě problém... I u nás... Ale vyhledávače chtějí vědět, co na konkrétní klíčové slovo mají zobrazit. Např. pro SEO máme stránku u služeb, stránku ve slovníku a dále tento výraz u více stránek, které se nějak týkají SEO či jiných služeb. Pak je správné dodat ke slovu SEO nějaký kontext - např. nadpis v blogu může být "Typy a rady pro lepší SEO", ve slovníku "Co je SEO?" a ve službách "SEO pro váš web". 
 • Stejné H1 nadpisy více stránek - v praxi jsem se setkal i s tím, že stejný nadpis mělo všech 300 URL webu. Pro vyhledávače tak neexistuje jasný signál v H1, že každá stránka má jiný (jedinečný) obsah. 
 • Příliš dlouhé nadpisy - počet znaků sice není prakticky omezen, ale nadpis na tři řádky opravdu neláká ke čtení a působí divně.

Jak na nadpisy v SEO?

Jak je psáno již výše - nejprve si udělejte analýzu klíčových slov. Ale jaké máme další typy pro úspěšné nadpisy? Vždy říkám, že je to podobné jako s knihami. Hledáte nějakou informaci v knize, odstavce a nadpisy vám mají usnadnit najít konkrétní věc. Čili - napsat jasný popis toho, o čem je odstavec pod nadpisem (či článek v případě nadpisu H1). Pokud se chcete dostat do tzv. nulté pozice, určitě je dobré v nadpisu použít otázku, na kterou v textu odpovíte. O nadpisech obecně jsme již slovníkový článek napsali.

Dobře někdy funguje napsat několik podobných nadpisů a vrátit se k nim za hodinu nebo druhý den, upravit a následně je ještě nechat přečíst některým kolegou. Přeci jen - více hlav více ví.

Pokud se o SEO zajímáte, přečtěte si náš nekonečný SEO seriál.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost