MarketingProces uspokojování potřeb zákazníka

Marketing je složeninou slov "Market" neboli trh a koncovkou "ing", která označuje děj nebo činnost. Původ anglického slova je pochopitelně v latině (mercatus - trh) a známé je jeho použití již v 16. století. Tehdejší význam byl nákup, prodej a veškeré věci spojené s obchodováním na trhu. Moderní pojetí pak spadá do roku 1897. Tehdy se chápal marketing jako přesun zboží od výrobce ke spotřebiteli, s důrazem na prodej a reklamu.

Dnes marketing chápeme jako soubor procesů zaměřených na uspokojování potřeb zákazníků. Definic marketingu je mnoho. 
Americká marketingová asociace říká, že: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“ 
Philip Kotler, jeden z nejuznávanějších odborníků chápe marketing jako: „Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.
Český ekonom Jaroslav Světlík definuje marketing jako: „Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

VYUŽITÍ MARKETINGU

Marketing kromě firem využívají také státní i nestátní instituce, politici nebo neziskové organizace. Marketing je součástí každé činnosti, která se ve firmě děje, týká se výroby, získávání zdrojů, půjčky, skladování, logistiky i prodeje. Marketing není pouze propagace, ta je jen jednou ze součástí marketingového mixu (dalšími jsou samotný produkt, cenotvorba a místo prodeje). Historie reklamy (a tím i marketingu) je velice stará. Moderní marketing vznil ve druhé polovině 19. století, od té doby zaznamenal mnoho změn. Velice rychle začal vždy využívat moderní technologie, ať mluvíme o rádiu, novinách, telefonech nebo televizi. Dnes se marketingem zabývají marketingové agentury, které zaměstnávají kromě marketérů často také statistiky, webaře, designery, grafiky, copywritery a odborníky z dalších oborů. 

Druhy marketingu

Marketing můžeme rozdělit podle řady kritérií například:

Nejčastější chyby v marketingu

Mnoho firem a marketérů opakuje některé základní chyby. Nejčastější jsou: 
  • Neřeší se samotný produkt. Z marketingového mixu jasně vyplývá, že samotný produkt je ve své podstatě nejdůležitější ze všeho. I drobné úpravy výrobků mohou vést k oslovení nové cílové skupiny, nového trhu či výrazně vyšším prodejům na trhu stávajícím. Bohužel mnoho majitelů a startupů vidí zrovna svůj produkt jako natolik jedinečný, že nejsou ochotni vést o něm ani diskuzi.
  • Neřeší se správně cenotvorba. Ať je zboží příliš drahé nebo levné, i malé úpravy ceny mohou zvýšit ziskovost velice výrazně. 
  • Upínání se na jediný prodejní kanál, navíc často špatně zvolený. Prosadit se v kamenném obchodě je složitější než si pořídit eshop. Má to ale dva problémy. Jednak je následně mnohem obtížnější prosadit se v online světě, ale hlavně - mnoho firem prodává na eshopu produkty, které se vyloženě hodí do kamenných prodejen. 
  • Špatně zvolené reklamní kanály. Propagace v rádiu není pro každého, ale totéž platí o reklamách na TikToku. 
  • Nekoncepčnost. Dejte svému marketingu strategii a propracovaný marketingový plán. Získáte tak náskok nad konkurencí. Denně vídáme firmy, které komunikují střídavě tykáním a vykáním, nemají sjednocenou grafiku a mění strategii ze dne na den i několikrát za měsíc. 
  • Špatně spočítaný nebo zcela chybějící business plán. Pokud se chystáte podnikat, vypracujte si pořádný business plán. Nepodceňte náklady. I sebelepší nápad může skončit špatnou monetizací. 

Chcete efektivní marketing?