MarketingProces uspokojování potřeb zákazníka

Marketing je složeninou slov "Market" neboli trh a koncovkou "ing", která označuje děj nebo činnost. Původ anglického slova je pochopitelně v latině (mercatus - trh) a známé je jeho použití již v 16. století. Tehdejší význam byl nákup, prodej a veškeré věci spojené s obchodováním na trhu. Moderní pojetí pak spadá do roku 1897. Tehdy se chápal marketing jako přesun zboží od výrobce ke spotřebiteli, s důrazem na prodej a reklamu.

Dnes marketing chápeme jako soubor procesů zaměřených na uspokojování potřeb zákazníků. Definic marketingu je mnoho. 
Americká marketingová asociace říká, že: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“ 
Philip Kotler, jeden z nejuznávanějších odborníků chápe marketing jako: „Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.
Český ekonom Jaroslav Světlík definuje marketing jako: „Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

VYUŽITÍ MARKETINGU

Marketing kromě firem využívají také státní i nestátní instituce, politici nebo neziskové organizace. Marketing je součástí každé činnosti, která se ve firmě děje, týká se výroby, získávání zdrojů, půjčky, skladování, logistiky i prodeje. Marketing není pouze propagace, ta je jen jednou ze součástí marketingového mixu. Historie reklamy (a tím i marketingu) je velice stará. Moderní marketing vznil ve druhé polovině 19. století, od té doby zaznamenal mnoho změn. Velice rychle začal vždy využívat moderní technologie, ať mluvíme o rádiu, novinách, telefonech nebo televizi. Dnes se marketingem zabývají marketingové agentury, které zaměstnávají kromě marketérů často také statistiky, webaře, designery, grafiky, copywritery a odborníky z dalších oborů. 

Druhy marketingu

Marketing můžeme rozdělit podle řady kritérií například:

Chcete efektivní marketing?