Marketingové zkratkyVyznáte se v marketingových zkratkách?

Pokud pracujete v marketingu nebo objednáváte reklamní kampaň, jistě se setkáváte se spoustou zkratek. Je možné, že jsou pro vás některé neznámé. O některých termínech jsme napsali podrobnější článek, který je vždy v odkazu. Zkratky vám pomohou i v orientaci v hodnocení kampaní, které pro vás marketingová agentura zpracovává. Pokud hledáte klávesové zkratky, doporučujeme web Na klávesnici

4P – Product, Price, Place, Promotion
4C – Customer Value, Cost to the Customer, Convenience, Communication 

A/B – A/B test nebo AB testování
AIDA Attention, Interest, Desire, Action
AIDAS Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction
AKW – Analýza klíčových slov (anglicky nedává smysl, ale často se používá)
API
– Application Programmers Interface
ATL – Above The Line
ATS – Average Time Spent

BANT – Budget, Authority, Need, Timeline
B2B – Business-to-business 
B2C – Business to consumer
B2G – Business to governmen
BFU – Běžný Franta Uživatel, Bloody Fucking User, Beginner For Unix, Běžný Fyzický uživatel
BM – Business Manager (na FB)
BR – Bounce Rate
BTL – Below The Line

C2B – Consumer to Business
C2C – Consumer to Consumer
CAM – Customer Activation Marketing
CD – Corporate design
CLV – Customer Lifetime Value
CMS – Content Management System
CMYK – Cyan Magenta Yellow blacK
CPA – Cost per Action nebo Cost per Acquisition
CPC – Cost per Click
CPD – Cost per Day
CPE – Cost per Engagement
CPI – Cost per Instal
CPL – Cost per Like
CPM – Cost per Mille
CPO – Cost per Order
CPP – Cost per Point
CPT – Cost per Thousand
CPV – Cost per Viewer
CR – Conversion Rate
CRO – Conversion Rate Optimization
CRR – Cost Revenue Ratio
CRM – Customer relationship management
CSR – Corporate Social Responsibility
CSS – Cascading Style Sheets
CTOR – Click-to-Open Rate
CTR – Click Through Rate
CTA – Call To Action

DA – Domain Authority
DFP – DoubleClick for Publishers
DKIM – DomainKeys Identified Mail
DMARC – Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance
DNS – Domain Name System
DPI – Dots Per Inch
DR – Domain Rating
DSA
 – Dynamic Search Ads

ESP – Emotional Selling Proposition

FAQ – Frequently asked questions
FB – Facebook
FBBM – Facebook Business Manager
FCB – Facebook 

G+ – Google Plus (zrušená služba společnosti Google)
GA – Google Analytics
GA4 – Google Analytics 4
GAds – Google Ads
GDPR – General Data Protection Regulation
GIF – Graphics Interchange Format
GSC Google Search Console
GRP – Gross Rating Point
GTM
 – Global Tag Manager

HTTPS – Hyper Text Transfer Protocol Secure

IG – Instagram

KGR – Keyword Golden Ratio
KPI Key Performance Indicator
KR – keyword research
KW
– KeyWords

LI – LinkedIn
LJ – Link Juice
LP
– Landing Page
LTV – Lifetime Value

MKTMarketing

OKR – Objectives and Key Results
OOH Out Of Home 

PPA Pay per Action 
PLA – Product Listing Ads
PLC
 – Product Life Cycle
PNOPoměr Nákladů na Obratu
POSPoint Of Sale
POPPoint Of Purchase
PR Public Relations, Page Rank
PR článek – Placený Redakční článek
PV – Page View

RFM – Recency, Frequency, Monetary
RGB – Red, Blue, Green
RLSA – Remarketing Lists for Search Ads
ROASReturn On Ad Spend
ROIReturn On Investment
ROMI – Return On Marketing Investment
RRP – Retail Ready Packaging
RSS
 – Really Simple Syndication
RTB – Real Time Bidding

SEO – Search Engine Optimization
SERP  Search Engine Result Page
SEM  Seach Engine Marketing
SM – Social Media
SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific
SMARTER – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific, Evaluate, Reevaluate 
SPF – Sender Policy Framework
SSL – Secure Sockets Layer
STDC
See, Think, Do, Care

TAITarget Affinity Index  
TLD – Top Level Domain
TT
 – TikTok
TTL
 – Through The Line
TW – Twitter

UI – User Interface
UR – Unique User
URL – Uniform Resource Locator
USPUnique Selling Proposition
UTM – Urchin Tacking Module
UX
– User experience

vCPM  – viewable Cost Per Mille
VTR – View-Through Rate

WOM – Word of Mouth
WOMM – Word of Mouth Marketing
WOT – Wall Of Text
WR – Weekly Reach
WWW – World Wide Web 

YT – YouTube

Zkratky některých marketingových metrik.
Zkratky metrik využívaných v marketingovém reportu.

Chcete efektivní marketing?